Al-Akhdari na Maalikí

Ɖɩ́kala sʊlʊ́ńdɩwá na limáámɩ Maalikí-dɛ́ɛ wenbí bɩmɔɔ́na malɩwá ńba ɩlá nɛ́. Akhdari-dɛ́ɛ ŋmáádɩwá Alɩfáa Bachir KORODOW waalɩzɩ́ tɩ Tem-daá bɩka tɩwɛ adá naárɛ-daá nɛ́.

Ɩbɛ́ɛ bɩdɛ ɩkpɔ́ɔ tákaraɖá rɩ́ŋa.

Baálizi kɩ na  tem - ajamíya dáa na tem Romáa dɛ́ɛ ŋmáádɩ biya dáa, ibɛ́ɛ ɖɩ́gɛ́ɛzɩrɛ, "kʊnʊḿ ŋmáádɩ biyá nɔ́ɔlɛ dáa" nʊʊnɩ́ kɩɖɩɩwʊ́ ɖɔ.

Bɛ́ɛ fɔɔlʊʊ́ kaɖaa ńgɩ dɛ́ɛ ŋmááɖɩ ńɖɔ.


Na Ɩsɔ́ɔ dɛ́ɛ yɩ́ɖɛ kʊjɔɔwʊ lamɖʊ́ kʊnyɔm nɩɩrʊ́.

   ... Kaɖaa kaɖaa wenbí bɩgɛ́ɛ tɩ́lásɩ weení wánbɩ́ɩ ná ɩrɔɔzɩ́ nɛ́, ɩnyɔ́ɔ́zɩ ɩdɛ́ɛ Ɩsɔ́ɔ ɖeezire,bɩka ɖʊɖɔ ɩtɩlɩ́ webí wɔ́n nyɔɔzɩnáa ɩdɛ́ɛ faríílawá, nŋɩnáa Ɩsɔ́ɔ sɛ́ɛdɩ-dɛ́ɛ maráwá, na kajɩrɩ́tɩ na nɔ́ɔzɩ fɔkɩ́tɩ, iketí Ɩsɔ́ɔ dɛ́ɛ mára tɩ́ŋa tɩ́ŋa, bɩka ɩsɩŋná wenbí Ɩsɔ́ɔ wɔ́ɔdɔ́ sɩsɩ bala nɛ́, iyélé wenbí Ɩsɔ́ɔ wéegízi sɩsɩ bákala bɩ nɛ́...

Traducteur

ALFA. K orodow H. Moubachir

bɔkpɔ́ɔ : Tem Al-Akhdari الأخضري_تًمْ.pdf
 

Tákaraɖá kɩná kɩ́ŋmaarʊ́ waava na nɩ́bááwʊ sɩ bálaná kɩ tɩmɛ́rɛ.
 Creative Commons CC-BY-NC-ND waava na yíko sɩ bátára tákaraɖá kɩná.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.