Suúle kʊdɔḿ

A ɩrʊ́ kʊjʊʊ́ wɔ́nvolíɩ, a kanɩŋá wánzʊʊ́ yɩ bɩka ɩdɔnʊʊ́ wánzaá nimíini báa bɩjɔɔ́ɔ nŋɩ́nɩ́ suúle gɛ. 

Bɔ́tɩ wɔ́ngɔnáa kʊ suúle kʊdɔḿ a tɩɩnyɔ́ɔ ɩrʊ́ na tɩwuú  kɩ tɩdʊ yɩ. A suúle wená ɩrʊ́ ibó lákʊ́ta bakáwáazɩ yɩ.

Na ɩrʊ́ ɩtɔ ɩdɩ kpɛ́rɛ́ kʊrɔ nɛ́, iɖóo lé bɔ́tɩ fɛ́yɩ́ nɛ́, yáá sɔbɔ́rɔ́-dɛ. ƖKéyéle lɩ́mjokásɩ yáá lɩ́m bɩdédiḿ nɛ́ ɖɔɔ́-jɔ́. A bɩgɛ́ɛ lɩ́mjokásɩ fɛ́yɩ́ bɩ́ndánlʊrʊ́ bɔ́tɩ.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.