Tem kpɛlɛḿ

Ɖɩ́kala Tem kalɩ́ɩ na ŋmáádɩ-dɛ́ɛ kpɛlɛḿ. Kpɩná weená awɛ cé nɛ́, anzɩnáa wenbá bánŋmatɩ́ Tem amá bɔzɔɔlɛ́ɛ sɩ bɛkpɛ́lɛ́m Tem (Kotokolí) ŋmáádɩ nɛ́. 

Tem ŋmáádɩ bíya

Ŋmáádɩ bíya-dɛ́ɛ yéńdiwá

 Tem kalɩ́ɩ na kpɛlɛmwá 15

 Tem kʊnʊḿ dɛ́ɛ sɛ́ntɛ́lɛɛwʊwá