Kaŋmaa ɖáa

Mɩ́nbɩɩzɩ́ ikéyéki ɖáa wentí mɩ́nmaazɩ́ nɛ́ bɩkpɔɔná tákaraɖá bɩdɛ ńgɩ-ɖɔ. A mɩ́zɔɔlɛ́ɛ ɖibúsi mɩ́ɩ, ɩgáŋmaa ɖáa mɩ́dɛ́ɛ adɩrɛ́ɛsɩ.