Yeésu-dɛ́ɛ fíilim

Yeésu

Siné kɩna kɩ́nwɩlɩ́ɩ ɖáa weení Yeésu kɛ́ɛ nɛ́, ńŋɩnáa wenbí baaŋmátɩ ɩdɔ́m Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ Tɔ́m tákaraɖá-daá nɛ́. Nŋɩ́nɩ́ wɔɔjɔɔná nɛ́, na ɩdɛ́ɛ wɩlɩ́tɩ, na ɩdɛ́ɛ maamáácɩwá, na naazɩrɛ waana kɩ nɛ́, na ɩdɛ́ɛ ɩsɩɖáa-daá fém waalá ɩráa bítí bɩka bɩnyɔ wɛ bádannáa kʊ́tɔḿtɩ. Ɩgɛ́bɛɛŋ laabáárʊ kífeńgi Lúka waaŋmáa kɩ nɛ́ kɩdaá ɩwɩ́lɩ nŋɩ́nɩ́ na nŋɩ́nɩ́ Yeésu wɔɔjɔɔná nɛ́.

 • 2:07:53

  Yeésu - Viideo ɖeblibli

 • 8:08

  1 Ɖoo bɩgabaazɩya

 • 3:42

  2 Yeésu-dɛ́ɛ lʊrʊ́ʊ-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 2:15

  3 Yeésu-dɛ́ɛ bijáádɩ-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 3:47

  4 Yaayá weelíri Yeésu lɩ́m-daá

 • 2:22

  5 Sitáánɩ waayɩ́ Yeésu kɔdɔ́sɩ

 • 3:07

  6 Yeésu weeyéle Yaayá ilíri yɩ lɩ́m-daá

 • 1:02

  7 Faríizi ńnɩ́ na tikée mʊʊrʊ́ bɛdɛ́ɛ tɔmgɛɛzɩrɛ

 • 2:01

  8 Tiiná kpáa maamááci ńgɩ-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 2:14

  9 Yeésu weevéézi Yááyíru wɛɛlɛ́ɛ

 • 3:10

  10 Yeésu waalɩzɩ́ ɩdɛ́ɛ wanbaaráa

 • 1:02

  11 Wenbi-niíni-dɛ́ɛ nɩ́baabíya

 • 3:38

  12 Waázu Yeésu waalá kɩ bʊ́ʊ-rɔ nɛ́

 • 0:19

  13 Wenbi-niíni-dɩnáa gɛ wenbá bénwelesí bɩka bánlám nɛ́

 • 2:56

  14 Bɛɛjɛ́ alʊ́ banyɩná yɩ tɩtɛlakásɩ nɛ́-dɛ́ɛ alaháácɩ́wá

 • 0:43

  15 Aláa bovóo Yeésu nɛ́

 • 1:56

  16 Bɔɔdɔ Yaayá sáráka

 • 2:18

  17 Fɔɔ́-dʊ́ʊ waalára kúɖúúdi nɛ́-dɛ́ɛ tɔmgɛɛzɩrɛ

 • 0:55

  18 Fɩtɩ́la-dɛ́ɛ tɔmgɛɛzɩrɛ

 • 1:58

  19 Yeésu weeyéle fefelimá kʊ́bɔná ɩsála

 • 2:16

  20 Yeésu wɔɔɖɔ́ɔ zííniwá ɩrʊ́ naárʊ-rɔ

 • 2:29

  21 Yeésu wɛɛjɛlɩ́ ɩráa 5 000

 • 1:23

  22 Pétro waaŋmátɩ ɩyáázɩ sɩsɩ Yeésu kɛ́ɛ na Krísto

 • 1:45

  23 Yeésu-dɛ́ɛ kúsúúdi na waazá-dɛ wɛɛgɛ́ɛ

 • 2:15

  24 Yeésu waawáázɩ bú afobú naárʊ

 • 0:57

  25 Yeésu wánwɩlɩ́ɩ nŋɩ́nɩ́ bɛ́nzɛɛ́ Ɩsɔ́ɔ nɛ́

 • 2:23

  26 Ɩsɔ́ɔ sɛ́ɛ́dɩ na toovonúm fáa-rɔ-dɛ́ɛ wɩlɩ́tɩ

 • 0:54

  27 Sitáánɩ-dɛ́ɛ kɔdɔ́sɩ

 • 0:28

  28 Kúɖúúdi búyɔ́ɔ kedekíi nɛ́-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 0:29

  29 Yeésu wɔɔgbɔ́ɔ ɖáámá ɩ́na kɩdaavééníti lanɖáa

 • 1:57

  30 Kʊdɔḿ waazɩ́ Fɛɛzɩrɛ wɩ́rɛ

 • 1:38

  31 Samaríya ńnɩ́-dɛ́ɛ tɔ́mgɛɛzɩrɛ

 • 1:44

  32 Yeésu waawáázɩ njɛm naárʊ

 • 2:21

  33 Yeésu woobó kíɖíím ɖíi Zakée-dɛ́ɛ

 • 0:42

  34 Yeésu sɩ wɔ́ngɔnɩ́ ɩsɩ́ bɩka ifé

 • 1:10

  35 Yeésu wánzʊʊ́ Yerusalɛ́ɛm na kɩváálʊ́ʊ

 • 1:00

  36 Yeésu wénwií Yerusalɛ́ɛm-rɔ

 • 1:51

  37 Yeésu wɔɔɖɔ́ɔ yamɖáa Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ Ɖaána-daá

 • 0:45

  38 Alʊ́ leelú naárʊ-dɛ́ɛ kʊjɔɔwʊ

 • 0:59

  39 Lé gɛ Yeésu-dɛ́ɛ yíko waagálɩ́ɩ́ná

 • 1:50

  40 Víinyi fɔɔ́ na kɛbɛɛŋɩráa-dɛ́ɛ tɔ́mgɛɛzɩrɛ

 • 0:58

  41 Bɩɩbɔ́ɔ́zɩ bɛfɛ́rɛ Sezáarɩ Lanpóo

 • 2:55

  42 Yeésu na ɩwanbaaráa bɛdɛ́ɛ kíɖíím kɛdɛɛzɩya ńbɩ

 • 2:29

  43 Ɖaḿ bísa-rɔ-dɛ́ɛ wɩlɩ́tɩ

 • 4:22

  44 Baalɩ́ɩ Yeésu wɔ́rɔ́ bɩka bakpa yɩ

 • 2:23

  45 Pétro wɔ́njɔɔlɩ́ sɩ waasɩ Yeésu

 • 1:58

  46 Bɛ́ngbɛɛnáa Yeésu bɩka bɔ́nbɔɔzɩ́ yɩ tɔ́m

 • 1:43

  47 Bɔɔgɔná Yeésu Piláatɩ-jɔ́

 • 1:24

  48 Bɔɔgɔná Yeésu Eróodi-jɔ́

 • 2:56

  49 Baazɩ́ŋ sɩsɩ bákʊ́ Yeésu

 • 3:34

  50 Yeésu wɔɔvɔɔ́lɩ ɩdɛ́ɛ ɖɛ́nɩ abɛlɩ́ akɔ́ɔ

 • 2:49

  51 Baagá Yeésu ɖɛ́nɩ abɛlɩ́ akɔ́ɔ-rɔ

 • 0:56

  52 Sɔ́ɔ́jawá nɛbɛ́rɛ waadára ɖamá Yeésu-dɛ́ɛ kúsúúdi

 • 1:06

  53 Tɔ́m baaŋmáa bosúsi Yeésu kʊjʊʊ́-rɔ nɛ́

 • 1:39

  54 Yeésu wɛ anɩndɔmáa nɔɔ́lɛ lɔwʊtáá

 • 1:45

  55 Yeésu-dɛ́ɛ sɩ́m-dɛ́ɛ tɔ́m

 • 2:00

  56 Yeésu-dɛ́ɛ bím

 • 1:28

  57 Malááyɩ́kawá wénveerím sɩsɩ Yeésu weevé

 • 1:22

  58 Yeésu fɛ́yɩ́ bɔɔlááwʊ-daá

 • 1:55

  59 Yeésu waalɩzɩ́ ɩdɩ ɩwɩ́lɩ ɩwanbaaráa

 • 1:15

  60 Yeésu waadalɩná wanbaaráa tɩmɛ́rɛ, ngɛ bɩɩgbáázɩ yɩ ɩsɔ́ɔ́dáá

 • 5:40

  61 Ɩrʊ́ ɩnɩ́ɩ Yeésu-dɛ́ɛ tɔ́m kutoluú bɩka ɩtɩlɩ́ yɩ

Fáa