Yeésu-dɛ́ɛ Fiilim

Yeésu

Siné kɩna kɩ́nwɩlɩ́ɩ ɖáa weení Yeésu kɛ́ɛ nɛ́, ńŋɩnáa wenbí baaŋmátɩ ɩdɔ́m Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ Tɔ́m tákaraɖá-daá nɛ́. Nŋɩ́nɩ́ wɔɔjɔɔná nɛ́, na ɩdɛ́ɛ wɩlɩ́tɩ, na ɩdɛ́ɛ maamáácɩwá, na naazɩrɛ waana kɩ nɛ́, na ɩdɛ́ɛ ɩsɩɖáa-daá fém waalá ɩráa bítí bɩka bɩnyɔ wɛ bádannáa kʊ́tɔḿtɩ. Ɩgɛ́bɛɛŋ laabáárʊ kífeńgi Lúka waaŋmáa kɩ nɛ́ kɩdaá ɩwɩ́lɩ nŋɩ́nɩ́ na nŋɩ́nɩ́ Yeésu wɔɔjɔɔná nɛ́.