Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m kpɛɛlɛ́m

  Iwélési Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m kpɛlɛḿwá MP3-rɔ. Mɩ́nbɩɩzɩ́ ɩkpɔ́ɔ tɩ

1 Hiije na koobíre

2 Toovonúm nɩ́bááwʊ

3 Toovonúm fáa-dɛ́ɛ ɖɩzɩɩrɛ

4  Ɩsɔ́ɔ-dɛ́ɛ tɔ́m Wɩlɩ́ɩ wɛ́lɛɛsɩ-dáa