Ajamíya dɛ́ɛ ŋmáádɩ kpɛlɛḿ

Téléchargements: 

Nŋɩ́nɩ́ bɛ́kpɛ́lɛ́m Tem ŋmáádɩ na laarúbu ŋmáádɩ bíya (ajamíya) nɛ́. Wenbá bɔzɔɔlɛ́ɛ laarúbu yáá sɩ balaná kɩ áɖííni-dɛ́ɛ tɩmɛ́ nɛ́ bánbɩɩzɩ́ bɔkpɔ́ɔ kɩ.

Ɩbɛḿ bɩdɛɛ́ Alfa Bachir dɛ́ɛ tákaraɖá waŋmáa kɩ Sɔgɔɖɛyɩ́ nɛ,kɩnwɩɩ́lɩ ɖáa Tem ŋmáádɩ na laarúbu-dɛ́ɛ ŋmáádɩ bíya.Bɛɛgɛ́ɛ laarúbu-dɛ́ɛ ŋmáádɩ bíya na boyú tem ŋmáádɩ bíya 34. Laarúbu-dɛ́ɛ ŋmáádɩ ndá nɛ Biivaláa 3 wɛɛná bɩka tem ndá nɛ́ biivaláa 9 wɛɛná bitasi na lóóni.

Tákaraɖá kɩná kɩ́ŋmaarʊ́ waava na nɩ́bááwʊ sɩ baálana kɩ tɩmɛ́rɛ.
Creative Commons CC-BY-NC-ND waava na yíko sɩ baátara tákaraɖá kɩná.