Smoking Tobacco

Asára nyɔ́ɔ́dɩ kɛ́ɛ kpɩ́nɖɛ yém-dɛ.
(Smoking is a worthless thing.)
Bɛ toovonumwá lʊbɛ tɩna tɩ́nwɩlɩ́ɩ kʊ sɩsɩ asára nyɔ́ɔ́dɩ fɛ́yɩ́ kazɔ́ɔ:
(Here are seven reasons why smoking is not good:)

 1. Kɩ́nvɔrɔ́sɩ ɩrʊ́ fʊʊrɩ́nɩ-daá bɩka ɩdánbɩ́ɩ́zɩ wénweezí.
  Smoking spoils the lungs and makes it hard to breathe.
 2. Kɩ́ngɔnáa ntɔná nyeezí.
  It causes lip cancer.
 3. Kɩ́nɖʊ́ʊ féézi ɩrʊ́ loobíya-daá.
  It can create ulcers.
 4. Nŋɩ́náá ására nyɔ́ɔ́zɩ wánzʊʊ́ bíya wenbá bajaanáa wɔ́nnyɔɔ́ kɩ nɛ́, fʊʊrɩ́nɩ-daá kʊdɔmɩ́nɩ wánbɩɩzɩ ́ bɩkpa wɛ ɖʊɖɔ.
  Since the children of smokers also breathe the smoke, they too could develop lung disease.
 5. Bɩ́ngɔnáa wenbiré kʊdɔḿ.
  It increases the risk of heart attack.
 6. Alʊ́ fuwá-dʊ́ʊ weení wɔ́nnyɔɔ́ ására nɛ́, ivuwá tángbáa ɖasam.
  Smoking in pregnant women prevents the growth of their children.
 7. Kɩjɔɔ́ɔ liideé. It is expensive.
  Ɩrʊ́ ɩmʊ kíɖíím waagɩ́lɩ ɩkpɔ́ɔ ɩmʊ ására.
  It is better to buy food than to buy tobacco.
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.