Youtube

akɔ́ntaá bíya 21-30

Akɔ́ntaá bíya 2.000 - 4.000.000

Akɔ́ntaá bíya 953 - 1992

Akɔ́ntaá bíya 400 - 576.

Akɔ́ntaá bíya 200 - 399

Akɔ́ntaá bíya –dɛ́ɛ yáádɩ na kalɩ́ɩ 100-190

Akɔ́ntaá bíya dɛ́ɛ yáádɩ na kalɩ́ɩ 69 -100

Akɔ́ntaá bíya dɛ́ɛ yáádɩ na kalɩ́ɩ 31 -61

Akɔ́ntaá bíya –dɛ́ɛ yáádɩ na kalɩ́ɩ 21- 30

Akɔ́ntaá bíya –dɛ́ɛ yáádɩ na kalɩ́ɩ 11 à 20

Akɔ́ntaá bíya –dɛ́ɛ yáádɩ na kalɩ́ɩ 1 à 10

Akɔ́ntaá bíya dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Akɔ́ntaá bíya 4,5

Akɔ́ntaá bíya: 2,3

Akɔ́ntaá bíya: 0 ,1

Naanɩ́ na ɖɩbáázɩ Akɔ́ntaá bíya dɛ́ɛ tɔ́m nɛ́

Wɛ́-bíya na urodunáa kalɩ́ɩ

Lakásɩ tɔmbú-dɛ́ɛ bɔwá :Bɩ́ńláḿ-dʊ́ʊ

Bɩɩlá-dʊ́ʊ

Bɩ́nlám dʊ́ʊ

Lakásɩ tɔmbú-dɛ́ɛ bɔwá

Lowú ɩsɔ́ɔ́dáá ńgɩ na lowú adɛ ńgɩ

Lóóni-dɛ́ɛ fɔ́ɔ́zɩ́rɛ tem-daá.

Lóóni: « Tem-daá lóóni natílɛ wɛ ná.»

Tem ŋmáádɩ-daá ɖaazɩ́tɩwá.

Tem ŋmáádɩ-bíya 34.

Tem ŋmáádɩ-bíya: sikawá.

Tem ŋmáádɩ bíya-dɛ́ɛ koobíre:Gaḿ

Tem ŋmáádɩ bíya-dɛ́ɛ koobíre: Tɔɔzɩ́.

Tem ŋmáádɩ bíya-dɛ́ɛ koobíre: Biivaláa.

Tem ŋmáádɩ bíya-dɛ́ɛ koobíre: kʊ́bɔnáa.

Wenbá baalɩzɩ́ sɩ bɛkpɛ́lɛŋ wɛ nɛ́.

We gɛ bánlám Tem sukúúli-dɛ́ɛ bɔwʊ́ɖɛ-daá.

We-rɔ gɛ ABTem wɛ Yútúubi-rɔ.

We gɛ ABTem kɛ́ɛ.

Cé gɛ mɩ́nnáa ɖɛ́dɛ́ɛ nibiiká Youtube

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.