Verse of the day

Verset du jour

Bɩjɔɔ́ɔ nɛ́, ngɛ Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ waaɖʊ ɩlɩ́ɩ Ɩbrám-rɔɔzɩ́ ɩtɔ́ yɩ sɩsɩ: «Nkɛnyɛ́ nabʊ́rʊ; mázɩ́ŋɛ́ɛ nyɔ́wɔ́rɔ́; bɩlɛ́ bibaasí, mɛ́nvɛrɩ́ɩ nya kɩvɛrɛwʊ kʊ́bɔńgɩ.»

Genèse 15.1

 

Partager