Welcome

Welcome to the N°1 Tem (Kotokoli) language web site with language tools (keyboards), Tem history, culture, MP3 songs, Videos, Tem Literature, Tem Health books, Tem Spiritual Books, and MP3 Lessons - all free to download.

Emplacement

 Le territoire tem

  

Tem ŋmáádɩ́ ɖaána

La Maison de la littérature tem 

NEWS FLASH:
A brand new, 900 page book in Tem has just been published and released in April 2020. Click on Bɩgabaazɩya na Njííla ya Keɖiyá Kɩ́falɔɔ́ to find more photos and information about where you can buy this book. 

image with both sides of the cover
Example page in Tem Ajami script

Verset du jour

Bɩjɔɔ́ɔ nɛ́, ngɛ Ɖádʊ́ʊ Ɩsɔ́ɔ waaɖʊ ɩlɩ́ɩ Ɩbrám-rɔɔzɩ́ ɩtɔ́ yɩ sɩsɩ: «Nkɛnyɛ́ nabʊ́rʊ; mázɩ́ŋɛ́ɛ nyɔ́wɔ́rɔ́; bɩlɛ́ bibaasí, mɛ́nvɛrɩ́ɩ nya kɩvɛrɛwʊ kʊ́bɔńgɩ.»

Genèse 15.1
Partager