Al-Akhdari prayers and practices

Read and understand the Maliki prayers and practices, originally in Arabic by Al-Akhdari, translated in Tem by Alfa Bashir Korodow (member of the Tem Language committee - CLTem), links to externally hosted sites.

See the link below to download this book for free.

Baálizi kɩ na  tem - ajamíya dáa na tem Romáa dɛ́ɛ ŋmáádɩ biya dáa, ibɛ́ɛ ɖɩ́gɛ́ɛzɩrɛ, "kʊnʊḿ ŋmáádɩ biyá nɔ́ɔlɛ dáa" nʊʊnɩ́ kɩɖɩɩwʊ́ ɖɔ.

Bɛ́ɛ fɔɔlʊ́ kaaɖa ngɩ dɛ́ɛ ŋmááɖɩ ńɖɔ.


Na Ɩsɔ́ɔ dɛ́ɛ yɩ́ɖɛ kʊjɔɔwʊ lamɖʊ́ kʊnyɔm nɩɩrʊ́.

   ... Kaɖaa kaɖaa wenbí bɩgɛ́ɛ tɩ́lásɩ weení wánbɩ́ɩ ná ɩrɔɔzɩ́ nɛ́, ɩnyɔ́ɔ́zɩ ɩdɛ́ɛ Ɩsɔ́ɔ ɖeezire,bɩka ɖʊɖɔ ɩtɩlɩ́ webí wɔ́n nyɔɔzɩnáa ɩdɛ́ɛ faríílawá, nŋɩnáa Ɩsɔ́ɔ sɛ́ɛdɩ-dɛ́ɛ maráwá, na kajɩrɩ́tɩ na nɔ́ɔzɩ fɔkɩ́tɩ, iketí Ɩsɔ́ɔ dɛ́ɛ mára tɩ́ŋa tɩ́ŋa, bɩka ɩsɩŋná wenbí Ɩsɔ́ɔ wɔ́ɔdɔ́ sɩsɩ bala nɛ́, iyélé wenbí Ɩsɔ́ɔ wéegízi sɩsɩ bákala bɩ nɛ́...

Traducteur

ALFA. K orodow H. Moubachir

bɔkpɔ́ɔ : Tem Al-Akhdari الأخضري_تًمْ.pdf
 

This portion of the book as well as the downloadble PDF are used by permission from CLTem.
 The distribution of this book is authorized by Creative Commons License CC-BY-NC-ND (Must reference the author, not for sale, no modifications)

Partager