Versets du jour

Verset du jour

Ngɛ waama ɩrʊ́ ńŋɩnáa ɩjɔwʊrɛ. Waalá yɩ ɩlɩ́ɩ ńŋɩnáa wenbí ɩmʊ́ Ɩsɔ́ɔ ɩjɔɔ́ɔ nɛ́. Waalá wɛ gɛ alʊ́ na abaalʊ́.

Genèse 1.27

 

Partager